همانطور که قبلا دانشگاه عثمانیه را معرفی کرده ام، یکی از معرفترین دانشگاههای هندوستان می باشد که اعتباری جهانی دارد. هموطنانی زیادی در این دانشگاه یا فارغ التحصیل شده اند و یا هم اکنون مشغول به تحصیل می باشند. همچنین تعداد زیادی علاقه فراوانی جهت اخذ پذیرش و ادامه تحصیل دارند. بنا بر احساس نیاز در ادامه مطلب لیست رشته های این دانشگاه را آورده ام.

چنانچه از دوستان کسی مشتاق به ادامه تحصیل در یکی از این رشته ها می باشد در حد توان سعی می کنم به سئوالات مربوط پاسخ دهم.

 Bachelor Master   PHD
Applied Geology  Commerce  Commerce
Bio-Chemistry  Forensic Science  Forensic Science
Biology and Chemistry Applied Geology Applied Geology
Bio-Technology Astronomer Astronomer
Botany Bio-Chemistry Bio-Chemistry
Chemistry Biology and Chemistry Biology and Chemistry
Civil Engineering Bio-Technology Botany
commerce Botany Chemistry
Computer Engineering Chemistry Civil Engineering
Computer Science Civil Engineering Computer Engineering
Cultural and Archaeology Computer Engineering Cultural and Archaeology
Economic Computer Science Economic
Education Cultural and Archaeology Education
Electronic and Communication Engineering Economic Electronic and Communication Engineering
Electronic and Electrical Engineering Education Electronic and Electrical Engineering
English language Electronic and Communication Engineering Environment
General Management Electronic and Electrical Engineering General Management
Genetic English language Genetic
Geology Environment Geography
History General Management Geology
International Law Genetic Geophysics’
Islamic Science Geography History
Journalist Geology International Law
Library Science Geophysics’ Islamic Science
Literature History Journalist
Material Engineering International Law Library Science
Mathematical Islamic Science Literature
Mechanical Journalist Management Business Administration 
Medical Engineering Library Science Material Engineering
Micro-Biology Literature Mathematical
Pharmacy Management Business Administration  Mechanical
Philosophy Material Engineering Medical Engineering
Physic Mathematical Micro-Biology
Political Science Mechanical Pharmacy
Sociology and Psychology Medical Engineering Philosophy
Statistics Micro-Biology Physic
Theater Pharmacy Political Science
Zoology Philosophy Sociology and Psychology
  Physic Statistics
  Political Science Theater
  Sociology and Psychology Zoology
  Statistics  
  Theater  
  Zoology  

  نظرات()